Värderingar eller Lust?

Viking Bergström
Ett värdebaserat ledarskap måste på ett nytt och fruktbart sätt vädja till lusten hos medarbetare och övrigt personal för att få dem med sig.

Det går inte bara att hänvisa till människors plikt och pliktkänsla. Ledarskapet måste väcka lust! Men vad är det? Sten Philipson skriver några ord om detta i en av sina böcker.

Lust är inte bara en känsla. De som talar om lust syftar visserligen ofta på vissa positiva känslor, kanske känslor som innebär njutning. Men lust har lika mycket att göra med människors vilja, som med deras känslor. Om lust driver en människa kan det innebära att hon handlar på ett sätt som ökar känslan av lust, njutning och välbefinnande. Men det kan också innebära att hon handlar i enlighet med vad hon anser vara eftersträvansvärt. Det vill säga vad som är rätt. Naturligtvis vad som är rätt för henne själv, men därför inte nödvändigtvis vad som inte är rätt för andra.Man inser att lust är kopplad till värderingar och moralisk övertygelse när man betänker uttrycket ”Det här har jag ingen lust med”. Med det menas just att man inte har lust med något därför att det inte stämmer med ens etiska övertygelse. Det betyder: ”Jag vill inte göra detta, för det är inte rätt.” Lust och etik hänger samman. Det är faktiskt så att för många innebär det en lustupplevelse att göra det rätta. Handlingar är förknippade med känslor. Att göra det rätta är lustfyllt för många. Det är skönt att ha rent samvete, att göra rätt. När anställda finner personlig tillfredsställelse – lust – i sitt arbete, har amerikanska studier visat att de kan bli mer än dubbelt så produktiva och nyskapande än annars. Det handlar om att se en djupare mening med det man gör. Det man inte ser en mening med, har man ingen lust till. Särskilt gäller det arbeten av hög komplexitet. Arbete utan kreativitet saknar mening. Om arbetet ska kännas meningsfullt, utöver att förse oss med förutsättningar för materiell överlevnad (bröd för dagen och tak över huvudet), måste det innehålla förutsättningar för kreativitet.

En studie visar att mer än 40% av medelålders anställda tjänstemän i USA avskyr sitt arbete. Det är en dubbelt så hög siffra som för 40 år sedan, enligt forskarna. Anledningen är att de anställda har arbetsuppgifter som upplevs som meningslösa. Man förstår inte vad arbetet egentligen syftar till. Man förstår inte värdet med det man är satt att göra. Eller att företaget man är anställd i arbetar för mål som inte upplevs som meningsfulla, därför att de motverkar de värden man själv omfattar. I längden går det alltså inte att få människor att göra något bra för företaget, om man inte kan visa hur det samlad resultatet förverkligar värden som omfattas av de anställda.

Citat från professor Sten Philipsons bok Etik och företagskultur.

Sten är även ordförande i R-Företagen.