Vårda det friska! – En undersökning om friskvård på företag

Viking Bergström
Mycket fokus ligger idag på att komma åt den grupp som inte tränar. Här kommer en studie från 2011-03-03 som visar på vikten att underhålla, så att vi inte blir passiva, rehabilitering kostar mer än friska människor! En annan vinkling som kan vara nog så viktig.

I sammanfattningen står det:
Dagens arbetssituation med ökad stress och hög arbetsbelastning, tillsammans med sämre kostvanor och minskad fysisk aktivitet ger en försämrad hälsa hos allmänheten. Detta är bidragande orsaker till att både sjukskrivningar och förtidspensioneringar har ökat dramatiskt under de sista åren (Utbult och Lindwall, 2000).

Arbetsplatsen som arena är värdefull och mycket passande för arbete med friskvårdsfrågor. Men om tonvikten läggs på rehabilitering kommer detta varken att leda till att ohälsa undviks eller att produktionen på företaget stärks. Om man däremot arbetar hälsofrämjande ligger man steget före och har därmed möjlighet att undvika att problemen överhuvudtaget uppstår (Johnsson m. fl., 2003).

Att främja hälsa hos alla medarbetare är receptet för ett framgångsrikt företag och ett friskt samhälle!

Enligt Angelöv (2002) är det angeläget att undersöka utbudet av friskvårdssatsningar på företag om man vill kunna åstadkomma förbättringar i friskvårdsarbetet. Det är viktigt att man har en tydlig bild av hur det ser ut i dagsläget, vilka bristerna och fördelarna är med detta sätt att arbeta med hälsa.

Syftet med undersökningen var därför att kartlägga utbudet av pågående friskvårdsatsningar på stora privata företag i tre olika branscher samt på statliga företag. För att ta besvara syftet kontaktade vi 40 olika företag och genomförde intervjuer med de personer som ansvarar för friskvården. Resultatet av undersökningen visar att samtliga av företagen som ingick i undersökningen har pågående friskvårdssatsningar.

De allra flesta företagen har ett flertal olika pågående satsningar, varav ett bidrag ämnat för exempelvis motion visade sig vara den vanligast förekommande. Utbudet av olika friskvårdssatsningar är relativt stort, och är även likvärdigt för samtliga företag i alla branscher.

Insatser inom kostområdet är, enligt undersökningen, de mest sällsynta. Kosten är en av de viktigaste delarna i ett hälsofrämjande arbete (Rydqvist och Winroth, 2004) och därför är detta något som behöver lyftas fram och satsas på i mycket högre utsträckning än det görs idag.

Satsningar inom detta område borde vara självklara i ett företag där man vårdar det friska.

Du hittar hela studien här