Träning ger hög livskvalitet för seniorerna

Viking Bergström
Medellivslängden ökar och nästan var femte invånare i Jämtland är över 65 år. Sverige har störst andel ålderspensionärer i världen i relation till befolkningsstorleken.

Samhället bör nu på allvar uppmuntra till träning genom hela livet. En aktiv livsstil ger ett friskare och rikare liv.Forskning visar att träning har mycket positiva effekter på hälsan.

Tränande 70- och 80-åringar har cirka 50 procent bättre prestationsförmåga än jämnåriga som inte motionerar.Äldres olyckor och sjukdomar kostar samhället stora pengar men kan motverkas med träning. Särskilt fallolyckor, den vanligaste skadetypen, skulle kunna minskas radikalt.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har beräknat att samhällets kostnader för fallolyckor uppgår till 22 miljarder kronor per år, kostnader som förväntas öka kraftigt om inget görs.

Enligt internationella Cochrane-institutet kan fysisk träning minska fallolyckor hos äldre med hela 40 procent.