Träning för inaktiva gymnasieflickor ger kvarstående effekter

Viking Bergström
Marie Alricsson, gästprofessor vid Linnéuniversitetet, har i en ny studie undersökt om ett fysiskt träningsprogram kan påverka fysisk självkänsla och prestationsförmåga hos inaktiva gymnasieflickor i invandrartäta områden i Stockholm.

Projektet är finansierat av Riksidrottsförbundet och CIF (Centrum för idrottsforskning).Resultaten visar att 6 månaders fysisk aktivitet för inaktiva gymnasieflickor, många med invandrarbakgrund, gav ökade hälsoeffekter som kvarstod vid ettårsuppföljningenUnder cirka två år har Marie Alricsson, tillsammans med Yvonne Kahlin, doktorand vid Linnéuniversitetet, arbetat med ett projekt för att öka den fysiska aktiviteten hos ett 60-tal gymnasieflickor.

Samtliga flickor (drygt 35 procent med invandrarbakgrund) genomgick vid projektstarten fysiska tester, som konditionstester och styrketester, samt besvarade formulär om självskattad hälsa och fysisk självkänsla. Därefter följdes samtliga försökspersoner upp efter avslutad träningsperiod på 6 månader.

Resultatet visade att gymnasieflickorna i träningsgruppen skattade sin hälsa högre än de inaktiva flickorna i kontrollgruppen. De ökande i jämförelse också sin maximala syreupptagningsförmåga och sin fysiska självkänsla signifikant. Det mest överraskande resultatet var att den fysiska självkänslan kvarstod vid en uppföljning ett år senare, vilket tyder på att 6 månaders träning för inaktiva flickor på gymnasiet ger kvarstående effekter även efter avslutad träning.

Projektet är ett samarbetsprojekt med Mittuniversitetet och Karolinska institutet.